ÚVOD  | FOTOGALERIE  | STAHUJ  | VÍRA  | SYMLINK  | TVORBA WWW Dnes má svátek:

Dnes má narozeniny:


@ Kontakt:
ICQ: 97056394
Skype: petrchvatik
Mail: chvatikchvatik.com
Mobil: +420 608 030 591
KB:27-8734020277/0100
ČS:1460852073/0800
Adresa:
Zlín, Czech republic
MENU                                VÍRA

Modlitba růžence
 • něco o této modlitbě
 • česky
 • anglicky
 • francouzsky
 • holandsky
 • chorvatsky
 • italsky
 • latinsky
 • německy
 • slovensky
 • španělsky
 • brožura ke stažení

  Medugorje
 • první zážitky
 • festival mladých 03
 • festival mladých 04
 • DVD - Medugorje 04

  Povzbuzující články
 • požehnání každého
     dne
 • dvojčata
 • kojamotemi

 • Modlitba růžence v češtině

  Apoštolské vyznání víry:
  Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. - Amen.

  Otče náš - 3x Zdrávas Maria: 1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme - Sláva Otci.

  Každý desátek: Otče náš - 10x Zdrávas Maria - Sláva Otci - Pane Ježíši. Nakonec Zdrávas královno a Modleme se...

  Tajemství radostná (Pondělí, Sobota):
  1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
  2. s kterým jsi Alžbětu navštívila
  3. kterého jsi v Betlémě porodila
  4. kterého jsi v chrámě obětovala
  5. kterého jsi v chrámě nalezla

  Tajemství světla (Čtvrtek):
  1. který byl pokřtěn v Jordánu
  2. který zjevil v Káně svou božskou moc
  3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
  4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
  5. který ustanovil eucharistii

  Tajemství bolestná (Úterý, Pátek):
  1. který se pro nás krví potil
  2. který byl pro nás bičován
  3. který byl pro nás trním korunován
  4. který pro nás nesl těžký kříž
  5. který byl pro nás ukřižován

  Tajemství slavná (Středa, Neděle):
  1. který z mrtvých vstal
  2. který na nebe vstoupil
  3. který Ducha Svatého seslal
  4. který tě, Panno, do nebe vzal
  5. který tě v nebi korunoval

  Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

  Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

  Modleme se: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

  Modlitba Páně:
  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen (Mt 6,9-13).

  Pozdravení andělské:
  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.

  Chvála nejsvětější Trojice:
  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. - Amen.

  Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.  UŽ JSTE VIDĚLI FOTKY?

  12.1999
  Silvestr v Žarošicích
  Počet fotek: 6
  SLIDESHOW